Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu iegūšanas veidu un apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu. Personas dati (turpmāk – Dati) ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Apstrādājot datus, SIA SilJa ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošās normatīvo aktu prasības.

Datu pārzinis:
SIA SilJa
Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149650
E-pasts: silja@silja.biz

 • Līguma sagatavošana un noslēgšana
 • Sadarbības nodrošināšana
 • Komercdarbības plānošana un analītika
 • Informatīvo materiālu un reklāmas nosūtīšana
 • Videonovērošana
 • Personāla atlase un vadība

Datu apstrāde notiek uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Leģitīmās intereses
 • Līguma noslēgšana vai izpilde
 • Likumu un normatīvo aktu ievērošana
 • Datu subjekta piekrišana
 • Klientu, darbinieku un īpašuma drošības nolūkos
Datu uzglabāšana tiek veikta saskaņā ar likumdošanu un uzņēmuma noteikumiem, kā arī kamēr ir spēkā sadarbības līgums.

Uzņēmuma interneta mājas lapa izmanto sīkdatnes. Sīkāks apraksts par sīkdatņu izmantošanu atrodams adresē https://silja.biz/sikdatnes/

Dati var tikt nodoti trešajām personām gadījumos, kad tiek izmantoti ārpakalpojumi vai arī likumā noteiktajos gadījumos. Nododot datus trešajām personām, mēs pārliecināmies, ka dati tiks izmantoti tikai un vienīgi tam paredzētajam nolūkam un veidā kā tas ir atrunāts.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt informāciju par to, kādi Dati tiek apstrādāti. To var veikt sūtot pieprasījumu uz elektronisko pasta adresi silja@silja.biz. Papildus datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, personas datu dzēšanu vai lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi silja@silja.biz. Atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Privātuma politikas saturs var tik papildināts vai mainīts jebkurā brīdī. Jebkuras izmaiņas tiek publicētas interneta mājas lapā www.silja.biz.